Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική προστασίας δεδομένων

Πολιτική προστασίας δεδομένων

To παρόν περιγράφει την πολιτική της εταιρείας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει από τους επισκέπτες των σελίδων της (εφεξής «χρήστες»).

1. Τήρηση αρχείου Προσωπικών Δεδομένων.

Κατά την επίσκεψη σας στις σελίδες της εταιρείας και κατά την χρήση των υπηρεσιών της είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.), προκειμένου να ενεργοποιηθούν αντίστοιχες υπηρεσίες (newsletters, διαγωνισμοί chats, Web2SMS κλπ.) για λογαριασμό σας αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, στην οποία με το παρόν ήδη ρητά συγκατατίθεστε, ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα και υπηρεσίες μας.

Διευκρινίζεται ότι η εταιρεία δεν διαθέτει δημόσια προσβάσιμο κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων των συνδρομητών της. Ως εκ τούτου, τα τυχόν προσωπικά δεδομένα (π.χ. ονόματα πρόσβασης, κλπ) που εμφανίζονται οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου της εταιρείας προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις των Ν. 2472/97 και Ν. 3471/06 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. H εταιρεία ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στοχεύει στην καλύτερη εφαρμογή της ορθής πρακτικής σε ότι αφορά το Internet.

Τα προσωπικά σας στοιχεία τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία της εταιρείας και διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σας σχέσης με την εταιρεία. Όταν πρόκειται για στοιχεία ατόμων που δεν έχουν ακόμα εγγραφεί σε κάποια υπηρεσία, αλλά έχουν συμμετάσχει κατά καιρούς σε άλλες on-line δραστηριότητες (π.χ. σε διαγωνισμούς), τα στοιχεία τους διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στην εταιρεία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτή, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης ή για στατιστικούς λόγους. Αποδέκτες στοιχείων του Αρχείου, δύνανται να είναι εταιρίες που ενδεχομένως μεσολαβούν για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης και μόνο για τον σκοπό της παροχής των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή την τυχόν παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που έχει ζητήσει ο χρήστης και πάντα υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 3471/06 για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων όπως ισχύει. Στοιχεία του αρχείου κοινοποιούνται επίσης στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν οι διατάξεις των Ν. 2472/1997 και Ν. 3471/06 για τα προσωπικά δεδομένα, όπως ισχύουν σήμερα ή θα ισχύουν στο μέλλον.

Σας γνωρίζουμε ότι η παρούσα συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς όμως αναδρομικό αποτέλεσμα.

2. Παροχή πληροφοριών και εμπορική επικοινωνία

Κατά καιρούς θα σας παρέχουμε πληροφορίες για άλλες υπηρεσίες και προϊόντα της εταιρείας, στις οποίες μπορείτε να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε. Σας προσφέρουμε επίσης τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε έρευνες που διεξάγονται από την εταιρεία ή συνεργαζόμενες εταιρίες, οι οποίες εξετάζουν την αποτελεσματικότητα και την απήχηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Με το παρόν συναινείτε να εγγραφείτε στις ομάδες αποστολής νέων και προσφορών της εταιρείας, να σας αποστέλλονται από αυτήν ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή από τον ειδικό ή καθολικό διάδοχό της προσφορές, σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχει, διαφημιστικά μηνύματα μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα πρόσφορο μέσο, ακόμη και με αυτοματοποιημένα προγράμματα αποστολής διαφημιστικού υλικού.

Σας γνωρίζουμε δε ότι η εταιρεία διατηρεί το μητρώο συνδρομητών της που δεν επιθυμούν εμπορική επικοινωνία όπως υποχρεούται δυνάμει του Π.Δ. 131/2003 όπως κυρώθηκε και ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη και ισχύει σήμερα, το οποίο συμβουλεύεται τακτικά ο υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένος από αυτόν υπάλληλός της. Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιο υλικό μπορείτε με αίτημά σας που θα αποστέλλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλο πρόσφορο μέσο θα εγγράφεστε στο εν λόγω τηρούμενο μητρώο. Σας γνωρίζουμε επίσης ότι η εταιρεία συμβουλεύεται και το δημόσιο μητρώο που τηρεί η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με τα φυσικά πρόσωπα που δεν επιθυμούν την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και εξαιρεί τα άτομα αυτά από τη χρήση των δεδομένων τους για οποιονδήποτε λόγο εκτός από αυτούς που έχουν ρητά συγκατατεθεί στη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων ή για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 5 του ν. 2472/1997 και των σχετικών διατάξεων του ν. 3471/2006.

3. Επεξεργασία και Προστασία Δεδομένων

Το παρόν περιγράφει την πολιτική της εταιρείας σχετικά με τις πληροφορίες προσωπικών δεδομένων (εφεξής «πληροφορίες») που οι επισκέπτες των σελίδων της (εφεξής «χρήστες») θέτουν σε γνώση της, όταν με οποιοδήποτε τρόπο επιθυμούν να αποστείλουν βιογραφικά τους αναζητώντας ευκαιρίες πρόσληψης, ή όταν εγγράφονται ως υποψήφιοι για πρόσληψη ή όταν αποστέλλουν ή συντάσσουν με οποιοδήποτε τρόπο βιογραφικά τους σημειώματα ή γενικά πληροφορίες στις οποίες εμπεριέχονται προσωπικά τους δεδομένα ή όταν λαμβάνουν μέρος σε διεξαγόμενες εξετάσεις ή tests μέσω τις ιστοσελίδας ή όταν με οποιοδήποτε τρόπο αποστέλλουν τέτοιες πληροφορίες ή/και επικοινωνούν με την εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η εταιρεία δεν συλλέγει, εν γνώσει της, πληροφορίες προσωπικών δεδομένων από πρόσωπα που δεν έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Χρησιμοποιεί δε τις πληροφορίες που συλλέγει για τον σκοπό για τον οποίο αυτές της παρέχονται. Οι ακόλουθες παράγραφοι περιγράφουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά διάφορους τρόπους, με τους οποίους ενδέχεται να χρησιμοποιήσει ή να γνωστοποιήσει προσωπικά δεδομένα τα οποία έχουν συλλεχθεί.

Η εταιρεία χρησιμοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία έχει συλλέξει και τα οποία αφορούν παροχείς υπηρεσιών ή αγαθών, προκειμένου να τους διαφημίσει ή να εντοπίσει επαγγελματικές ευκαιρίες γι’ αυτούς, οι οποίες μπορεί να είναι ενδιαφέρουσες, ενδέχεται, δε, να επικοινωνεί από καιρού εις καιρόν με αυτούς σχετικά με τέτοιες ευκαιρίες. Οι πληροφορίες προσωπικών δεδομένων των χρηστών/αποδεκτών των υπηρεσιών της, χρησιμοποιούνται κατ’ αρχήν αποκλειστικά από την εταιρεία. Η εταιρεία ενδέχεται να γνωστοποιεί τέτοιες πληροφορίες σε άλλους συνεργάτες της ή άλλες εταιρίες συνδεδεμένες με αυτήν μόνον κατόπιν αιτήσεως ή συναινέσεως του χρήστη/αποδέκτη. Σε καμία περίπτωση όμως, η εταιρεία δεν εγγυάται για τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών αυτών από τις ανωτέρω τρίτες εταιρείες και ουδόλως ευθύνεται έναντι των υποψηφίων για την τήρηση ή μη του Νόμου από αυτές όσο αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα.

Η εταιρεία ενδέχεται να επικοινωνεί με τους υποψηφίους από καιρού εις καιρόν προκειμένου να επιβεβαιώνει ότι οι πληροφορίες που έχει συλλέξει είναι ακριβείς και ενήμερες. Η εταιρεία ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που συλλέγει, προκειμένου να αναπτύξει και εξελίξει τις υπηρεσίες της για την διαφήμιση και προκειμένου να συλλέξει (ανώνυμα) στατιστικά στοιχεία όσο αφορά τους διαφημιζόμενους και τις προσφερόμενες από αυτούς δραστηριότητες.

Στην περίπτωση που οι επισκέπτες/χρήστες επικοινωνούν με την εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τηρεί αρχείο της επικοινωνίας αυτής και των πληροφοριών που διακινήθηκαν μέσω αυτής και ενδέχεται να χρησιμοποιήσει κάθε πληροφορία που της παρεσχέθη μέσω αυτής, προκειμένου να ανταποκριθεί σε κάθε σχετικό αίτημα των επισκεπτών/χρηστών της. Ενδέχεται περαιτέρω να αποστέλλει προς τους επισκέπτες/χρήστες μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αναφορικά με τις νέες εγγραφές – προσφορές ή ενημερώσεις.

Συμμορφούμενοι προς το Νόμο, διατηρούμε κάθε δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε ή γνωστοποιήσουμε κάθε πληροφορία που έχουμε συλλέξει, σε κάθε περίπτωση κατά την οποία καλοπίστως θεωρούμε ότι ο Νόμος το απαιτεί, ή σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι λαμβάνει ή πρόκειται να λάβει χώρα παράνομη δραστηριότητα, ή προκειμένου να ενισχύσουμε ή προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας, την περιουσία μας την ασφάλειά μας, αλλά και την ασφάλεια των επισκεπτών/χρηστών του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή προκειμένου να ανταποκριθούμε σε τυχόν κατάσταση ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση που οι επισκέπτες/χρήστες επιθυμούν την αλλαγή ή διαγραφή των προσωπικών τους πληροφοριών από τα αρχεία της εταιρείας, θα πρέπει να ειδοποιήσουν σχετικά την εταιρεία εγγράφως, δηλώνοντας ρητά την επιθυμητή αλλαγή ή την διαγραφή τους.

Η εταιρεία λαμβάνει μέτρα ασφαλείας προκειμένου να αποτρέπει την απώλεια, κακή χρήση ή τροποποίηση των πληροφοριών των επισκεπτών/χρηστών οι οποίες είναι υπό τον έλεγχό της. Πλην όμως, επειδή κανένα σύστημα ασφαλείας ή σύστημα μετάδοσης και μεταφοράς δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να παρέχει 100% ασφάλεια και παρά το γεγονός ότι η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να προστατεύσει τις πληροφορίες προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας, σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την ασφάλεια των εξυπηρετητών της (servers), των μέσων με τα οποία οι πληροφορίες μεταφέρονται από τον Η/Υ του χρήστη προς τους εξυπηρετητές (servers) της ή οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται στην εταιρεία ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος διαμέσου ή σε διασύνδεση με τον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει, χωρίς την περαιτέρω συναίνεση των επισκεπτών/χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας, πληροφορίες που έχει συλλέξει, προς τρίτα μέρη στα πλαίσια και για τις ανάγκες στρατηγικών συμμαχιών με αυτά, ή σε περίπτωση μεταβίβασης της ίδιας της εταιρείας ή των συνδεδεμένων με αυτήν ή των τυχόν θυγατρικών της, σε περίπτωση συγχώνευσης, ή ενοποίησης η οποία περιλαμβάνει την εταιρεία ή τις τυχόν συνδεόμενες με αυτήν επιχειρήσεις υπό την προϋπόθεση ότι παρέχουν όμοιες υπηρεσίες.

Κατά τα λοιπά ισχύουν στο σύνολό τους οι όροι χρήσης και η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της παρούσας ιστοσελίδας, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται στο σύνολό τους μαζί με τους παρόντες όρους σε κάθε επίσκεψή τους στον διαδικτυακό τόπο www.σαλτσα.gr

4. Χρήση cookies

Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε επίσκεψής σας στον ιστότοπο της εταιρείας, οι σελίδες τις οποίες βλέπετε, μαζί με τα cookies που τυχόν περιέχουν ενδέχεται να «φορτώνονται» στον Υπολογιστή σας. Τα cookies είναι κείμενο-αρχεία μέσω των οποίων ο server της εταιρείας αναγνωρίζει τον υπολογιστή σας.

Τα cookies αυτά αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας μόνο προκειμένου να επιτευχθεί η διενέργεια ή η διευκόλυνση της διαβίβασης της επικοινωνίας σας μέσω του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή όταν αυτό είναι αναγκαίο για την παροχή υπηρεσίας την οποία έχετε ζητήσει.

Τα cookies καταγράφουν μόνο τις περιοχές του site που ο εν λόγω υπολογιστής έχει επισκεφθεί και για πόσο χρονικό διάστημα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ρυθμίσει τον υπολογιστή του ώστε να αποδέχεται την ύπαρξη των cookies, να ειδοποιείται όταν εκδίδεται ένα cookie, ή να απορρίπτει την εγκατάσταση των cookies. Σε περίπτωση που δεν έχετε ρυθμίσει τον υπολογιστή σας να απορρίπτει τα cookies, μπορείτε να σερφάρετε στον ιστότοπο της εταιρείας ανώνυμα, μέχρι τη στιγμή που θα εγγραφείτε σε κάποια από τις υπηρεσίες της.

Η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των στοιχείων των επισκεπτών/χρηστών/μελών από την εταιρεία, η οποία είναι ιδιοκτήτρια του παρόντος δικτυακού τόπου.

Για την απλή περιήγηση στον διαδικτυακό μας τόπο, δεν συλλέγεται κανένα προσωπικό στοιχείο του Χρήστη.

Τα στοιχεία που δίδονται από τους χρήστες κατά την εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σχολιασμού τηρούνται μόνο για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Τα Cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα εξής:

1. Βασικά Cookies

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου κατά το μέρος που απαιτείται εγγραφή σε υπηρεσία (π.χ. ανάρτηση σχολίων). Χωρίς τη χρήση αυτών των cookies η υπηρεσία σχολίων της ιστοσελίδες μας δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν.

2. Cookies Ανάλυσης Απόδοσης

Χρησιμοποιούμε αυτούς τους τύπους cookies για την παρακολούθηση της απόδοσης των δικτυακών τόπων μας και το πώς οι χρήστες τους μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν. Αυτά τα cookies μας παρέχουν τις πληροφορίες που μας βοηθούν να παρέχουμε καλύτερα άρθρα και υπηρεσίες προς τους χρήστες. Επίσης μας βοηθούν να προσδιορίσουμε τους τομείς του διαδικτυακού μας τόπου που δεν λειτουργούν σωστά ή που χρειάζονται συντήρηση.


3. Λειτουργικά Cookies

Τα λειτουργικά cookies χρησιμοποιούνται για να θυμάται ο διαδικτυακός τόπος τις προτιμήσεις σας στις ιστοσελίδες μας. Αυτό μπορεί να είναι οτιδήποτε, από το να θυμόμαστε την πόλη σας σε μια πρόγνωση του καιρού ή την αποθήκευση του username σας (όπου χρειάζεται) έτσι ώστε να μην χρειάζεται να το καταχωρήσετε από την αρχή κατά την επιστροφή σας στον διαδικτυακό μας τόπο.


4. Συμπεριφορικά Cookies – Διαφήμιση/ Cookies τρίτων

Εμείς, οι συνεργάτες μας και οι διαφημιστές / χορηγοί μας χρησιμοποιούμε cookies για να παρέχει εξατομικευμένες διαφημίσεις, οι οποίες πιστεύουμε ότι είναι σημαντικές για εσάς.

Επιγραμμική συμπεριφορική διαφήμιση είναι διαφήμιση η οποία αφορά την παροχή διαφημίσεων στις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε καθιστώντας τες πιο σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας. Αυτό πραγματοποιείται με την ομαδοποίηση και ταξινόμιση των ενδιαφερόντων σας με βάση την προηγούμενη δραστηριότητα περιήγησης στο διαδίκτυο. Η διαφήμιση στη συνέχεια εμφανίζεται σε εσάς, όταν επισκέπτεστε ένα δικτυακό τόπο που ταιριάζει με τα ενδιαφέροντά σας.

Η συμπεριφορική διαφήμιση βασίζεται στην δραστηριότητά που πραγματοποιήσατε κατά την περιήγηση στο διαδίκτυο για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Ας σημειωθεί ότι τα συγκεκριμένα cookies δεν συλλέγουν τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη ο οποίος παραμένει πάντα ανώνυμος.

Για την συλλογή αυτού του είδους των cookies o διαδικτυακός μας τόπος χρησιμοποιεί την τεχνολογία  google analytics ,μέσω της οποίας ελέγχει τα δεδομένα στοχευόμενης διαφήμισης. Για τον σκοπό αυτό η goole καταγράφει με την μορφή cookie την συχνότητα χρήσης διαφόρων ενοτήτων του διαδικτυακού μας τόπου από εσάς. Τα cookies αυτά αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή (browser) της συσκευής σας για το πολύ 26 εβδομάδες. Η τεχνολογία της google δύναται να αποθηκεύει απλές πληροφορίες για την περιήγησή σας σε άλλους διαδικτυακού τόπους για να υπολογίσει το είδος της διαφήμισης που σας ενδιαφέρει πιο πολύ.

Αν επιθυμείτε να βλέπετε διαφημίσεις που σας ενδιαφέρουν σε διαδικτυακούς τόπους, τότε μπορείτε να κάνετε opt-in (δηλαδή να δηλώσετε την σχετική επιθυμία σας στην google ads εγκρίνοντας παράλληλα και τις περαιτέρω ενέργειες της google έτσι ώστε να λαμβάνετε μια πιο εκτενή ανάλυση της χρήσης που πραγματοποιείτε στο διαδίκτυο. Αν δώσετε την σχετική έγκρισή σας (opt – in) τότε το σχετικό cookie θα αποθηκευτεί στην συσκευή σας για ένα (1) έτος (το έτος θα υπολογιστεί από την ημερομηνία πρώτης αποθήκευσης). Κάθε πληροφορία που έχει αποθηκευτεί σε cookie πριν το ως άνω opt-in θα διατηρηθεί και θα διαγραφεί με την εκπνοή του cookie (το αργότερο ένα έτος κατά τα ανωτέρω).

Έχετε το δικαίωμα οποτεδήποτε να αποτρέψετε την καταγραφή οποιασδήποτε πληροφορίας από το σύστημα της google ασκώντας το δικαίωμα του opt-out (δηλαδή της δήλωσής σας ότι δεν επιθυμείτε να καταγράφεται οποιαδήποτε πληροφορία σας από την google). To δικαίωμα αυτό μπορείτε να το ασκήσετε οποτεδήποτε ακόμα και αν προηγουμένως έχετε δώσει την ρητή συγκατάθεσή σας σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

Για περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική απορρήτου της google παρακαλούμε επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: Google Analytics opt-out

Εφόσον χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό μας τόπο συμφωνείτε ανεπιφύλακτα στην αποστολή των ως άνω αναφερομένων cookies στην συσκευή σας.

Μπορούμε επίσης να παρακολουθούμε τις διευθύνσεις IP. Μια διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που μπορεί να αναγνωρίσει την εταιρεία παροχής Internet (Internet Provider) και την χώρα προέλευσης του χρήστη. Η IP δεν μπορεί να παρέχει προσωπικές πληροφορίες.

Πώς να ελέγξετε τη χρήση των cookies πέραν των παραπάνω επιλογών.

Δεν είστε υποχρεωμένοι να δέχεστε cookies και ως εκ τούτου μπορείτε να τροποποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης (browser), έτσι ώστε να μην δέχεται cookies. Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε για να σερφάρετε στο διαδίκτυο όχι μόνο σας επιτρέπει να δείτε τα cookies που έχετε, αλλά και σας επιτρέπει να ελέγχετε τη χρήση τους.

Μπορείτε να τα ελέγχετε, επιτρέποντάς τα ή διαγράφοντάς όλα ή κάποια από αυτά. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής ώστε να μην δέχεται cookies από κανένα διαδικτυακό τόπο. Επίσης μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser έτσι ώστε να ζητάει την συγκατάθεσή σας πριν δεχτεί κάποιο cookie στην συσκευή σας. Αυτό σας δίνει τον πλήρη έλεγχο των cookies, έχει όμως το μειονέκτημα της επιβράδυνσης της περιήγησής σας στο διαδίκτυο με αποτέλεσμα την πάροδο ικανού χρόνου.


Θα πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα ελέγχου των cookies. Έχετε την δυνατότητα μέσω του browser σας να επιλέξετε να μην λαμβάνετε cookies τρίτων μερών ή cookies συμπεριφορικής διαφήμισης. Σε μερικούς περιηγητές μπορείτε ακόμα και να αποκλείετε συγκεκριμένες εταιρείες από τις οποίες δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε cookie.